Ζαχαρίας

zaxarias

Επιστημονικό όνομα: Aphanius fasciatus

  • Περιγραφή:

O Ζαχαρίας Αλμυρής, είναι είδος που διαβιεί σε υφάλμυρα νερά, με ελαφριά ροή και μικρό βάθος και για αυτό το λόγο εντοπίζεται σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και αλυκές υψηλής αλατότητας, όπου η υδρόβια βλάστηση του εξασφαλίζει κάλυψη και τροφή. Είναι ταχύτατος κολυμβητής και σχηματίζεται σε κοπάδια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι κατά την περίοδο της αναπαραγωγής στο σώμα του εμφανίζονται αδένες που του δίνουν μια πικρή γεύση, προστατεύοντας τα άτομα από τους θηρευτές τους.

  • Μέγεθος:

Έχει πολύ μικρό μέγεθος που δεν ξεπερνά τα 4 εκατοστά.

  • Διατροφή:

Ο ζαχαρίας τρέφετε με μικρά ασπόνδυλα και προνύμφες.

  • Περίοδος αναπαραγωγής:

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο.

  • Μέσα Αλιείας:

Αλιεύεται με αθερινοδίχτυα και κιούρτους. Δεν έχει εμπορική αξία λόγω μέγεθος του ψαριού.